%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2

ด้านทักษะทางสังคม Social Literacy (สำหรับบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา)

สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์อาจใช้คำว่าระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับสภาพแวดล้อม สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด และอื่น ๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้น ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งอาจเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องทำสิ่งนั้นโดยลำพัง ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานอย่างมากนั้น ก็อาจส่งผลให้ประชากรที่ไม่สามารถปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความรู้สึกว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในสังคมขึ้นมาได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) แนวทางการพัฒนาสังคมแนวทาง (Approach) การพัฒนาสังคมเป็นทิศทางและแนวโน้มที่น่าจะเป็นของเส้นทางสู่การตอบโจทย์ที่กำหนดในผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา โดยอาศัยรากฐานทางหลักคิดที่เกี่ยวข้องในแต่ละทฤษฎีปรัชญาและแนวคิดมาหาหนทางที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติเพื่อปรับใช้ในการเน้น (Focus)การปฏิบัติว่า อะไรเป็นประเด็นที่สำคัญ ด้วยการนำมาวิเคราะห์ว่าจะกำหนดประเด็นสำคัญที่บูรณาการกันแล้วสามารถตอบโจทย์ว่า “จะทำอย่างไรในการบรรลุเป้าหมาย” เพื่อใช้เป็นการกำหนด ทางการพัฒนาสังคมที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • กลุ่มการอบรมด้านทักษะทางสังคม Social Literacy
  - ให้ท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านทำการตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มการอบรม และเข้ากลุ่มให้ถูกต้อง ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 1
  Meeting ID: 921 1544 2568 Passcode: 764492
  - กลุ่มอบรมที่ 1 ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 2
  Meeting ID: 925 9458 9808 Passcode: kku2u2t
  - กลุ่มอบรมที่ 2 ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 3
  Meeting ID: 979 2242 9702 Passcode: 112066
  - กลุ่มอบรมที่ 3 ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 4
  Meeting ID: 422 240 6229 Passcode: u2t4
  - กลุ่มอบรมที่ 4 ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 5
  Meeting ID: 483 209 0922 Passcode: 1212312121
  - กลุ่มอบรมที่ 5 ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 6
  Meeting ID: 994 7344 7254 Passcode: 279890
  - กลุ่มอบรมที่ 6 ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 7
  Meeting ID: 647 485 5269 Passcode: 617887
  - กลุ่มอบรมที่ 7 ไปยังบทเรียน
 • กลุ่มอบรมที่ 8
  Meeting ID: 965 2607 6219 Passcode: clwY6deZ9o
  - กลุ่มอบรมที่ 8 ไปยังบทเรียน
 • คู่มือการใช้งานระบบ EDULEARN
  - คู่มือการใช้งานระบบ EDULEARN ไปยังบทเรียน
 • การฝึกอบรม
  - กลุ่มอบรมที่ 1-8
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1

หลักสูตรการรู้สังคมเพื่อการทำงานพัฒนาชุมชนสำหรับประชาชนทั่วไป

 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
  การจัดการสิ่งแวดล้อม ศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การแสดงภาพรวมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบสิ่งแวดล้อม การใช้ศาสตร์ความรู้หลากหลายมิติมาประยุกต์ใช้จัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ดาวน์โหลด
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ดาวน์โหลด
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การจัดการมรดกวัฒนธรรม
  การจัดการมรดกวัฒนธรรม ศึกษาแนวคิดการจัดการมรดกวัฒนธรรมโดยชุมชน กฎเกณฑ์และต้นแบบการตีความกรอบแนวคิดวิธีการสื่อสารการตลาดมรดกทางวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ดาวน์โหลด
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ดาวน์โหลด
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การจัดการความรู้
  ศึกษาแนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีการจัดการความรู้ ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ แนวคิด/ทฤษฎีและหลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการทุนทางปัญญา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในองค์กรและบุคคลและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ดาวน์โหลด
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - การจัดการความรู้ ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การจัดการวิสาหกิจชุมชน
  ความหมายและความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการกระบวนการรูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปัญหา อุปสรรคต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชน แนวทางการส่งเสริมการจัดการวิสาหกิจชุมชน และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ดาวน์โหลด
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  ศึกษามโนทัศน์ของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎีของการสื่อสาร และการสื่อสารแบบวัจนะและอวัจนะ กลวิธีสื่อสารในต่างประเทศต่างวัฒนธรรม มิติที่แตกต่างด้านวัฒนธรรมและความคิดระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชน
  ความหมาย ความสำคัญของสื่อพื้นบ้าน ประเภทของสื่อพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชาติเนื้อหา รูปแบบและผลกระทบของสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • ภาวะผู้นำ
  แนวคิดภาวะผู้นำ ลักษณะของผู้นำ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การสร้างทีมงาน การจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดการ การพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายขององค์การ และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • ธรรมาภิบาล (Good Governances)
  แนวความคิด และความเป็นมาของธรรมาภิบาลการขับเคลื่อนและการกำหนดมาตรการเพื่อนำความคิดไปปฏิบัติ ศึกษาแนวความคิดและความเป็นมาของจริยธรรมในการบริหารงานบริการสาธารณะ บทบาทของธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ควบคุมป้องกันและ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริ ศึกษากรณีตัวอย่างโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออภิปรายผลในชั้นเรียนร่วมกัน และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
  ศึกษาทฤษฎีการพูดในที่ประชุมชน ปัจจัยและองค์ประกอบของการพูดในที่ชุมชนที่ดีและมีประสิทธิภาพฝึกวิเคราะห์หัวข้อที่พูดผู้พูดผู้ฟังและกาลเทศะในการพูดฝึกฝนการพูดตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น แนะนำตนเอง แนะนำผู้อื่น แนะนำชุมชน อธิบายวิธีและขั้นตอนในการทำงาน สรุปผลการค้นคว้าวิจัย การเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การเขียนโครงการ
  ความหมายของโครงการ วิธีการวางแผนและออกแบบโครงการการจัดทำโครงการ การสร้างกลุ่มงาน การกำหนดขอบเขต และบทบาทของสมาชิกกลุ่ม การจัดกำหนดการ และการกำหนดทรัพยากร การประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป การเขียนโครงการ ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • การบริหารโครงการ
  การวิเคราะห์ ระบบการดำเนินการ และการบริหารโครงการ การบริหารโครงการในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสำเร็จที่สำคัญในการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผน การควบคุมโครงการและการประเมินผลและยุติโครงการ และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • ความคิดเชิงสร้างสรรค์
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการคิดแบบต่างๆ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างแนวคิดในการออกแบบ วิธีกลั่นกรองความคิด จากระดับนามธรรมไปสู่ความคิดที่มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและมีขอบเขตโครงสร้างที่ชัดเจน ฝึกทักษะคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดรูปแบบงานสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทอสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
  ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ องค์ประกอบ ประเภทและขอบเขตของท้องถิ่น บริบทท้องถิ่น และระบบบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชน
  เครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชนระบบการบันทึกและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นการใช้ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การศึกษาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เป็นต้น และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน ไปยังบทเรียน
  - บทเรียน ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Word) ไปยังบทเรียน
  - เอกสารประกอบการเรียน (Power Point) ไปยังบทเรียน
  - แบบทดสอบหลังเรียน ไปยังบทเรียน
  - สรุป ไปยังบทเรียน
  - การฝึกอบรม
 • แจ้งผลการฝึกอบรม
  - ผลการอบรม ไปยังบทเรียน
  -