Digital literacy %282%29

ด้านดิจิทัล Digital Literacy

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต การสื่อสารและใช้เครื่องมือดิจิทัล การซื้อและนำสินค้าออกขายผ่านช่องทางออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล สิทธิ ความรับผิดชอบ และเข้าใจภัยคุกคามในระบบสารสนเทศและวิธีการป้องกัน การดูแลสุขภาพจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลได้ ตลอดจนการบูรณาการดิจิทัลกับการพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ในโลกอนาคต เช่น ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Introduction to Data Science) Website: https://digitlearn.kku.ac.th/

 • รู้ทัน รู้จริง รู้จักสื่อดิจิทัล
  การรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือในการสื่อสารดิจิทัล มารยาทในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้วิธีการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการได้ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล สิทธิ ความรับผิดชอบและเข้าใจภัยคุกคามในระบบสารสนเทศและวิธีการป้องกัน วิธีในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
  - หน่วยการเรียนรู้ 1: หาข้อมูลง่ายแค่ปลายนิ้ว ค้นหาข้อมูลข้อมูลดิจิทัล การซื้อของออนไลน์ ไปยังบทเรียน
  - หน่วยการเรียนรู้ 2: การใช้โซเชียลมีเดียให้ปัง ให้โดน การใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัล การใช้ Line การใช้ Facebook
  - หน่วยการเรียนรู้ 3: ปัญหาสุขภาพจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผลกระทบดิจิทัลดูแลสุขภาพ ติดโทรศัพท์ ไม่เข้าสังคม ซึมเศร้า ปวดตา ปวดหัว ปวดนิ้ว
  - การฝึกอบรม
 • ตลาดสดสู่ตลาดออนไลน์
  การสร้างสื่อ โฆษณา นำเสนอสินค้า การใช้แฟลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขาย การขายสินค้าให้ปลอดภัย และการแก้ปัญหาในการซื้อขายสินค้า และกฎหมายในการขายสินค้า
  - หน่วยการเรียนรู้ 1: การสร้างสื่อ โฆษณา นำเสนอสินค้า
  - หน่วยการเรียนรู้ 2: การใช้แฟลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อ-ขาย
  - หน่วยการเรียนรู้ 3: การขายสินค้าให้ปลอดภัย และการแก้ปัญหาในการซื้อขายสินค้า
  - หน่วยการเรียนรู้ 4: กฎหมายในการขายสินค้า
  - การฝึกอบรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Introduction to Data Science)
  การแนะนำเทคนิคการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยมุมมองหลายมิติ และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เหมาะสำหรับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนที่สนใจ
 • เส้นทางเกษตรตำบลสู่ฟาร์มอัจฉริยะ (Introduction to Smart Farming)
  การแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรกรรมอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรกรรมอัจฉริยะ เหมาะสำหรับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนที่สนใจ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของตำบลผ่านอินเทอร์เน็ตและการจัดทำพื้นที่ตำบลด้วยโดรน (Introduction to Internet GIS for Spatial Data Analytics and Photogrammetry and Aerial Survey)
  การนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ของตำบลสำหรับการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ของตำบลสำหรับการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การสำรวจพื้นที่จากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ เหมาะสำหรับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนที่สนใจ
 • รู้จักปัญญาประดิษฐ์กับชีวิตประจำวัน (Introduction to AI)
  ความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ในยุคดิจิทัล และรู้จักปัญญาประดิษฐ์ และแนวโน้มโลกอนาคต เหมาะสำหรับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนที่สนใจ