U2tkkuassessment

ระบบประเมินผล U2T

  1. ประกาศจากทีมประเมินฯ >> Click
  2. คู่มือการกรอกข้อมูลบนระบบ PBM ::
    เพื่อรายงานความก ้าวหน้าของตำบล และการสำรวจ COVID-19
    >> Click-ฉบับย่อ // Click-ฉบับเต็ม
  3. คู่มือระบบข้อมูลตำบล Profile-KKU ก่อนมีโครงการ U2T >>> Click
  4. ประเมิน Literacy เมื่ออบรมครบ 4 Module >> Click